Algemene voorwaarden West Avenue

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website West Avenue (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van West Avenue.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 West Avenue kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeldt. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 West Avenue garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 West Avenue zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van West Avenue van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door West Avenue is geaccepteerd.


Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail, fax of brief aan West Avenue te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

5.6 evering in Nederland gratis,Voor buitenland vragen wij een vergoeding van 5,95.
Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal West Avenue het risico dragen in geval van beschadiging en of vermissing of diefstal van de producten. Op het moment van aflevering dat we via treacking nummer kunnen volgen en zien dat het product bij u is afgeleverd zal dit risico van de producten naar u overgaan en moet u er verder zorg voor dragen.en is West Avenue niet meer verantwoordelijk voor het product.U kunt altijd bellen /mailen en het treacking nummer opvragen zodat u ook zelf het pakket kunt volgen.
Artikel 7 – Ruilen of Retourneren

Wanneer de bestelde artikelen niet aan je verwachtingen voldoen of je wilt het artikel ruilen:

• Aankopen kunnen geretourneerd of geruild worden indien aangemeld bij West Avenue via info@westavenue.nl, dan kun je de artikelen binnen 7 dagen na levering in originele verpakking en ongebruikt, gefrankeerd retour sturen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren. Bij een ongefrankeerde zending worden op het te crediteren bedrag € 14,00 ingehouden of ongefrankeerde retour zendingen worden geweigerd!.

Let op altijd aangetekend versturen (aangetekende postzegelpost of basispakketzegel), zodat het pakket traceerbaar is. Laat je informeren bij het Postkantoor.
• Om een terugbetaling te ontvangen moet het product in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat (passen mag natuurlijk wel) zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingen en kledinglabels nog steeds aangehecht. Nieuw en ongebruikt betekent dat er geen vlekken op het artikel zitten en dat de labels en etiketten geen tekenen van gebruik vertonen. Wij verkopen géén gebruikte artikelen.
• Zodra je retourpakket met het artikel is ontvangen en gecontroleerd, ontvang je het aankoop bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na retourzending terug op je creditcardaccount of bankrekening zoals aangegeven op retour formulier.
• 
LET OP !!Sale producten krijg u een shop tegoed voor!!!

Ruilen
Je kunt een artikel natuurlijk altijd ruilen wanneer bijvoorbeeld een artikel niet goed past of je wil een andere maat of de kleur, een heel ander artikel kan natuurlijk ook, dan kan je binnen 7 dagen het artikel ruilen. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening, let op altijd aangetekend versturen, zodat het pakket traceerbaar is (informeer bij Postkantoor). Wij zullen de ruiling gratis (eenmalig) naar je toe zenden, deze wordt binnen 30 dagen na ontvangst van retourzending naar je verstuurd. Het artikel moet natuurlijk wel voorradig zijn en je wordt daar over per mail geïnformeerd.Afgeprijsde artielen worden niet geruild.Dus u mag het artikel binnen 7 dagen retour sturen daarna worden de retouren niet meer geaccepteerd !!!

De volgende artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd:
Producten uit de sale kunnen niet worden geretourneerd, u krijgt hiervoor een koop tegoed!!! Wat je bij de eerst volgende koop kunt inwisselen. Producten van cette panty's en Trinny & Susanne , accessoires, zoals sieraden, sjaaltjes en riemen worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door West Avenue.

 

In verband met de veiligheid van ons personeel geven wij geen geld terug in de winkel aan de Westermarkt te Tilburg.


Artikel 8 – Garanties
8.1 West Avenue garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal West Avenue binnen 30 dagen zorgvuldig het probleem oplossen of het desbtreffende product vervangen of herstellen.Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 7 dagen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is West Avenue gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van West Avenue ,u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
West Avenue blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met ideal of overmaken op de rekening.(overboeking-Overmaking houdt wil in dat u ook direct betaalt zodat wij het artikel kunnen reseveren)

10.2 West Avenue gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.


Artikel 11 – Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan West Avenue niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten West Avenue moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als West Avenue kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij West Avenue, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie West Avenue niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door West Avenue geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van West Avenue jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van West Avenue voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 West Avenue! sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van West Avenue, waaronder de Website, door een derde.

13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld West Avenue of haar ondergeschikten.


Artikel 14 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 15 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. West Avenue heeft geen zeggenschap over deze websites. West Avenue is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 16 - Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van West Avenue geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 West Avenue is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. West Avenue zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door West Avenue aangepast worden. West Avenue adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Nieuwsbrief
Volg ons
Volg West Avenue op Facebook, Pinterest en Instagram:
Facebook Pinterest Pinterest
Post NLWij verzenden uw bestelling met Post NL